Υβριδικά (Phygital) Αναμένεται

23o Forum Ανάπτυξης - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

λίγα λόγια για το συνέδριο

Για 23η συνεχή χρονιά ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και η Οργανωτική Επιτροπή του Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν τον προσεχή Νοέμβριο τις συνεδριακές και εκθεσιακές εκδηλώσεις του σημαντικότερου Αναπτυξιακού Πολυσυνεδρίου στο Δυτικό Άξονα της χώρας.

Φέτος, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία της covid-19 και με πιστοποιημένη προτεραιότητα στην Υγεία και την Ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στον Θεσμό του 23ου Forum Ανάπτυξης, οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν σε Phygital μορφή (υβριδικός συνδυασμός φυσικής συνεδριακής παρουσίας εμπλεκομένων και digital μετάδοσης των εκδηλώσεων).

Για λειτουργικούς λόγους και την αποφυγή συνωστισμών αλλά και για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών, η κορύφωση των εργασιών του 23ου Forum Ανάπτυξης θα γίνει το διάστημα 23-29 Νοεμβρίου 2020.

Έτσι ανάλογα και με την εξέλιξη στη χώρα μας της πανδημίας θα υπάρχει ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων με φυσική παρουσία στις αίθουσες εκδηλώσεων του 23ου Forum Ανάπτυξης, ενώ οι χιλιάδες υπόλοιποι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής διαδικτυακής παρουσίας στις συνεδρίες και τα υπόλοιπα events του πολυσυνεδρίου, μέσω live streaming και με τη χρήση των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων και πλατφορμών δικτύωσης.

Oι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει επίσης και σειρά διαδικτυακών παράλληλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανάπτυξης, που θα έχουν διάρκεια για όλο το επόμενο διάστημα του 2020.

Μια ιδέα του τρόπου μετάδοσης των εκδηλώσεων μπορείτε να δείτε στο recap video των πρόσφατων διαδικτυακών δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου Forum Ανάπτυξης.

Κεντρική Θεματική Ενότητα του 23ου Forum Ανάπτυξης

+ΠΡΑΞΕΙΣ

για να βρούμε το χαμένο «τυρί»* .

Το θέμα είναι εμπνευσμένο από το παγκόσμιο best seller “Ποιος πήρε το τυρί μου» του Johnson Spencer. Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο αυτήν την περίοδο βιβλίο, που μας παρακινεί να δούμε,με νέα οπτική και στρατηγική διεξόδου, τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές, που προκάλεσε με βίαιο τρόπο η πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας και παγκοσμίως. Όλα δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να βρούμε τις νέες ισορροπίες, σε ένα κόσμο που δεν θα είναι ίδιος με την πριν την πανδημία περίοδο. Θα είναι πολύ διαφορετικός.

Το «Τυρί» στην περίπτωση των δημόσιων συζητήσεων, που οι οργανωτές του 23ου Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν, αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Σε έναν ειδικότερα τομέα οι διοργανωτές επιμένουν ιδιαίτερα: Στην έρευνα και την καινοτομία, ιδίως με την ανάδειξη δράσεων που οδηγούν σε χρήσιμες για την κοινωνία και την ανάπτυξη υπηρεσίες και στην παραγωγή προϊόντων που μπορούν να έχουν βιώσιμη πορεία στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογήσει την διοργάνωση του e-Forum Καινοτομίας 2020, με συνεχείς διαδικτυακές δράσεις από 10/10-31/12/20.

Το τι κάνουμε στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων αφορά όλους τους φορείς της κοινωνίας μας, που μέσω του 23ου Forum Ανάπτυξης καλούνται να συνεισφέρουν σε αυτήν την κατεύθυνση με τις προτάσεις, τις θέσεις τους και κυρίως με το παράδειγμα τους.

a few words about the conference

For the 23rd consecutive year, the financial newspaper "Business Consultant" and the Organizing Committee of the Development Forum plan next November the sessions and exhibition events of the most important Development Conference in the Western Axis of the country.

This year, in the context of the conditions of the covid-19 pandemic and with a certified priority in Health and Safety of all those involved in the Institution of the 23rd Development Forum,the sessions and exhibition events will be carried out in Phygital format (hybrid combination of physical conference attendance and digital broadcast of events).

For operational reasons and to avoid overcrowding but also for the effective use of modern internet technologies, the culmination of the work of the 23rd Development Forum will take place between 23-29 November 2020.

Thus, depending on how the pandemic will escalate in our country, there will be a relatively limited number of participants with physical presence in the event halls of the 23rd Development Forum, while thousands of other participants will have the opportunity to interact online in the sessions and other events of the multi-conference. via live streaming and the use of the most advanced technological means and networking platforms.

The organizers have also planned a series of online parallel events within the 23rd Development Forum, which will last for the entire next period of 2020

An idea of how the events are broadcast can be seen in the recap video of recent web actions within the Development Forum Network .

Main Thematic Unit of the 23rd Development Forum

+ ACTS

to find the lost "cheese" *.

The theme is inspired by the world best seller "Who got my cheese" by Johnson Spencer. A very topical book at the moment, which motivates us to see, with a new perspective and exit strategy, the great economic and social upheavals, which were violently caused by the coronavirus pandemic in our country and worldwide. Everything shows that we have a long way to go to find new balances, in a world that will not be the same as before the pandemic. It will be very different.

* "Cheese" in the case of public debates, which are organized by the organizers of the 23rd Development Forum, concerns all sectors of the economy and development.

There is a specific area, where the organizers of the 23rd Development Forum insist: In research and innovation, especially by highlighting actions that lead to useful services for society and development and in the production of products that can have a sustainable course in our country and internationally. In this direction, they have already launched the organization of the e-Forum Innovation 2020, with continuous online actions from 10/10 - 31/12/20

What we do in the effort to find solutions concerns all the actors of our society, who through the 23rd Development Forum are invited to contribute in this direction with their proposals, positions and especially with their example.

Ετικέτες

Επικοινωνία


loader